Обучения за специалисти

Home Обучения за специалисти
Обучителни програми за повишаване на
квалификацията на педагогическите специалисти
Обучителните програми, които предлагаме, са базирани на иновативни и доказани в практиката подходи, познати като индивидуална психология и демократично възпитание. Те се основават на изследванията на австрийските психолози Алфред Адлер и неговия ученик Рудолф Драйкурс, които се използват широко в Западна Европа, САЩ и Израел през последните 50 години. Днес тези методи се прилагат в училища и детски заведения в цял свят и за тях са написани редица книги.

Обученията са включени в регистъра на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти на Министерство на образованието и науката. Обученията се извършват от Адлериански институт България (УИН – 7387) и Сдружение „Адлериански център за деца и родители Бобче Топче“ (УИН – 3370). И двете обучителни организации са част от Академия за ранно детско развитие „Бобче Топче“. Завършилите програмите ще получат сертификати и съответния брой квалификационни кредити, които са основание по-бързо кариерно развитие и професионална подготовка.

Програмите на сдружението и института са предназначени за специалисти от детските градини и училищата, които искат да се придобият нови знания и умения за справяне с някои от най-сериозните предизвикателства в професията на учителя. Тези обучения са изключително полезни за специалистите, които срещат трудности с овладяване на вниманието, интереса, дисциплината и емоциите в класната стая. Те са разработени, така че да предлагат баланс между теоретична и практическа част. Те включват коментари на реални казуси и техники за справянето с тях, както и ролеви игри.

Организираме обучения
при запитване от страна на детска градина или училище

Моля, свържете се с нас на +359 0889 92 82 89 и office@bobche-topche.bg

Обучителни програми
Подходи и стратегии от индивидуалната психология за предучилищно и училищно възпитание

 • Описание:Програмата е минимум двудневен обучителен семинар, в който се представят нови методи и техники за
  работа с деца и за справяне в определени ситуации. В програмата се прилагат международни подходи за
  образование на деца в предучилищна и училищна възраст и са представени практики, които са
  доказани в международен аспект.
  Индивидуалната психология е малко познатa у нас, която обаче се прилага особено активно в областта на
  детското развитие и отношенията дете-родител в Израел, САЩ и Западна Европа. Различното е, че предизвиква и отрича много от утвърдените стереотипи във възпитанието – като използването на забрани, наказания и награди за поведение, но същевременно стимулира децата към отговорност и самостоятелност чрез т. нар. „естествени последствия“. Работи върху социалния интерес. Педагозите ще разберат и опознаят опита ни за това как Адлерианската школа в психологията помага на родителите и специалистите да отглеждат по-самостоятелни, отговорни и щастливи деца.
 • УИН – 73870003
 • Брой квалификационни кредити – 2
 • Продължителност – 32 академични часа

Психология на индивиди и групи и организация на дейността

 • Описание: Програмата е насочена към развитие на уменията за различни категории специалисти – педагози, консултанти, мениджъри и ръководители на екипи, социални работници, психолози, директори на социално-педагогически организации да анализират и управляват междуличностните и междугруповите отношения и да намират различни решения, осигуряващи успеха на професионалната дейност.
  На теоретично равнище процесите се разглеждат в парадигмата на индивидуалната психология и по-конкретно в светлината на концепцията на Алфред Адлер за необходимостта от развитието на социалния интерес у индивидите, като предиктор за успех на съвместната дейност. Разглеждат се ключови понятия от теорията на индивидуалната психология, дефинирани като социални фактори на развитието, а именно: социален интерес, стил на живот , творческо Аз, фикционен финализъм и др.
  На практическо равнище акцентът е поставен върху формулиране, водене и решаване на случаи във формата „кейкис“ в социално-образователната и социално-икономическата сфери на дейност. Практическата част се състои от прилагане на технологии за разпознаване и разбиране на социалния интерес на индивиди и групи. В обучението се използва метода на деловите игри за анализ и намиране на инвариантни решения по случаи.
 • УИН –73870002
 • Брой квалификационни кредити – 2
 • Продължителност – 32 академични часа

Психодрама и екшън методи в образованието

Описание: Обучителен семинар, който ще помогне на специалистите, работещи в сферата на образованието да придобият конкретни техники и инструменти за работа с емоционалния свят на детето, подкрепата му и поставянето на сигурни граници и правила. Програмата включва теоретична и практическа работа с реални инструменти, които могат да се използват от специалистите в защитена среда в работата с деца. Сред тях са психодраматичната игра, влизането в роли, влизане в роли,  вербализация на емоциите, сюжетно-ролева игра, игра в група и други активни методи.

 • УИН – 73870001
 • Брой квалификационни кредити – 2
 • Продължителност – 32 академични часа

Адаптация за ясла и детска градина

 • Описание: Семинар в помощ на специалистите, работещи в ясла и детска градина. Представя научно и практически доказана методология за по-леко и естествено приучване на децата към ежедневието в детската градина и избягване на „драматичната раздяла“ с родителя.

Това е концепция, която стимулира адаптацията на децата към ежедневието в детската градина, посредством  участието на родителите. Тя е разработена на основата на Берлинския и други световно утвърдени модели.

 • УИН – 33700002
 • Брой квалификационни кредити – 2
 • Продължителност – 32 академични часа

 

Правилата и границите в яслена и предучилищна възраст

 • Описание – Програмата разглежда отношенията учител-дете в светлината на индивидуалната психология. Какво означават правилата и границите? Как можем да ги поставяме? Поставянето им в ежедневието и в образователния процес. Стилът на общуване през тази парадигма е демократичен и иновативен, като отговаря на съвременните изисквания за възпитание на отговорни, сътрудничещи и емоционално интелигентни деца.

 

 • УИН – 33700003
 • Брой квалификационни кредити – 2
 • Продължителност – 32 академични часа

 

 

Тайният саботьор на учебния процес


 • Описание: Двудневен обучителен семинар, койтопредставя нов поглед към проблемите, свързани с готовността на децата за училище, усвояването на академичните знания, затруднено участие в учебния процес, ниски показатели по отношение на внимание, памет, реч и концентрация. Програмата стъпва на познанията, придобити от най-новите проучвания в невронауката, психологията и педагогиката.
 • УИН – 33700004
 • Брой квалификационни кредити – 2
 • Продължителност – 32 академични часа

 

 

Моля, заявете брой участници, тема и дати, на които имате интерес да проведем обучението и ние ще се съобразим максимално с Вашите изисквания.

Отзиви от педагози и специалисти

Д. Бошнакова
зам. Директор, отговарящ за ДГ, Национален учебен комплекс по култура

На 08 и 09.04.2019 г. се проведе външно-квалификационна дейност с д-р Гергана Маркова от Тракийски университет на тема: „Изграждане на емоционална и психична устойчивост сред деца от предучилищна възраст“.

Доктор Маркова ни запозна в теоретичен и практичен аспект с проблемите на съвременната предучилищна образователна система. Много увлекателно и нагледно ни представи неврологичната същност на някои поведенчески прояви в развитието на децата от предучилищна възраст. С наситеност и достоверност ни демонстрира поредица от корекционни упражнения за регулиране на регулиране на поведението на деца с проблеми в концентрацията на вниманието, способността за адекватно възприемане на учебното съдържание и други социални и комуникативни проблеми. Ние имахме възможност да се включваме активно, като задавахме въпроси и споделяхме проблеми от собствената си практика. Доктор Маркова с много ентусиазъм и добронамереност ни изслушваше и академично ни обясняваше съдържанието на проблемите с децата. Всичко бе подкрепено с научни доказателства и практически аспекти за преодоляване на негативното поведение на децата от предучилищна възраст. Всички колеги сме впечатление от квалификационния курс, който ни обогати с:

 • Нова съвременни познания/ теоретични постановки, тези и хипотези за емоционалната и психическа устойчивост на децата в предучилищна възраст
  • Създаде условия за преоценка на собствената ни професионална дейност в посока разбиране на поведенческите прояви на някои от децата
  • Даде професионална насока на работата ни като превенция на негативното поведение на децата
  • Създаде предпоставки за адекватно разбиране и своевременно коригиране на поведението на детето в педагогическия процес

Целият екип на детската градина изразява своята благодарност към доктор Маркова за емоционално-наситената презентация и специалното внимание, което ни отдели. Надяваме се на бъдещи срещи с нея, тъй като тя е един достоверен и бога източник на практическа и теоретична информация за съвременното развитие на децата в детската градина.

Цонка Николова
директор на Пето ОУ „Митьо Станев“

Съвместното ни професионално взаимодействие с д-р Гергана Тодорова-Маркова датира от октомври, 2017 г.

Тогава в продължение на 5 последователни дни, пред близо 150 родители и 46 учители, тя реализира обучителен семинар на тема „Тайният саботьор на учебният процес“.

Изключително полезно представяне на темата за сензорно-моторната интеграция и за „пропуснатите възможности“ на модерното ни общество.

Често д-р Гергана Маркова изваждаше публиката от „зоната им на комфорт“, но благодарение на умелото водене на обучението, овладяваше съпротивите и на родители и на учители.

Познаването в дълбочина на процесите на ранното детско развитие и невромоторните незрялости прави д-р Маркова един различен специалист, богат с научни познания, ефективен практически опит и много полезен ментор и обучител на всички, които възпитават и работят с деца.

Проведените обучения бяха изпълнени в уговорените срокове, качествено, по оригинален интерактивен начин.

Впечатление прави компетентността, енергичността, позитивизма и отдадеността, с които д-р Маркова работи ,и това ми дава основание да я препоръчам като сигурен партньор и доказал се професионалист.

В качеството ми на директор, оценявам изключително високо работата на д-р Маркова при изпълнение на гореспоменатите дейности и изказвам благодарността и удовлетворението си  от демонстрирания професионализъм, добронамереност, коректност и отговорност при изпълнение на поетите ангажименти.

Елка Белокапова
директор на СУ за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“

Аз  и мои колеги участвахме в Седмицата на Индивидуалната психология през 217 и 2018 година, организирана от д-р Гергана Тодорова-Маркова – доктор по логопедия и специалист ранно детско развитие, заместник председател на Българското общество по индивидуална психология, основател на Академия за ранно детско развитие „Бобче Топче“ и преподавател в Тракийския университет. Нашият избор беше насочен към семинарите с основни теми: „Качествено провеждане на супервизия, особено при работа с деца“ /2017 г./ и „Приложение на теорията и практиката на индивидуалната психология в предучилищна среда “ /2018 г./ Д-р Маркова прояви своите качества на добър ръководител, координатор и организатор на описаните о-горе научни форуми. От голяма полза беше и присъствието на чуждестранни лектори с дългогодишен опит в работата с деца. Благодарение на професионализма и опита на д-р Гергана Маркова бяха създадени творческа атмосфера и възможности за включване на участниците в дискусиите, споделяйки и своя опит. Дадена им беше възможност и да задават въпроси. В разговорите ни с д-р Маркова, свързани с ранното детско развитие, получихме ценни идеи и съвети за децата в тази възраст. Разгледахме съвместно и няколко казуса, което бе от голяма полза за нашия екип. В заключение аз и моите колеги изразяваме своята удовлетвореност от професионалната работа и познанията на д-р Маркова за детското развитие и я препоръчваме като специалист и партньор. Бихме желали нашето ползотворно сътрудничество да продължи и занапред.

За повече информация можете да се
свържете с нас на +359 0889 92 82 89 и office@bobche-topche.bg